Festa chiesa Evangelica ADI e festival rock 'Cantù Seattle'

Cantugheder

CANTU'


Piazza Garibaldi - Villa Calvi

Ore 21,00 Piazza Garibaldi - festa chiesa Evangelica ADI Cantù
Ore 21,00 Villa Calvi "Cantù Seattle" festival con tre band canturine rock