A Lirio si festeggia san Paolo

san Paolo

LIRIO


Si festeggia ogni 25 gennaio il santo Patrono di Lirio: san Paolo.